Om os » Vedtægter
 Vedtægter Dch Grenaa 

Næsgårdvej 1a 8500 Grenaa

§1
Foreningens navn er Grenaa civile Hundeførerforening (DcH-Grenaa). Dens hjemsted er Grenaa. Foreningen er medlem af Danmarks civile Hundeførerforening og DGI samt tilknyttet Norddjurs Idrætsråd
§2
Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner og færdigheder til konkurrencesport, dels at virke til fremme og forbedring af vilkårene for hunde generelt. Det er endvidere foreningens formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke denne aktivitet, samt med udgangspunkt i hundearbejde, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og det lokale samfund. For at opnå disse mål skal foreningen:
1.
Samle hundeinteresserede personer i en forening. Det er en forudsætning for aktivt hundearbejde, at den pågældende er medlem af foreningen.
2.
Arbejde for at uddanne det enkelte medlem i at forstå og få optimal glæde ved samarbejde og samvær med hunden, så den får et aktivt og indholdsrigt liv.
3.
Formidle trænings-og konkurrencetilbud, der tilgodeser hundens behov og hundeførerens interesser.
4.
Arbejde med både konkurrence-og breddetræning, samt grundlæggende opdragelse af familiehunden. 5.
Arbejde på at fastholde medlemmerne gennem et aktivt foreningsliv.
6.
Afholde lokale konkurrencer og /eller prøver.
7.
Tilmelde/godkende deltagere til konkurrencer med andre foreninger i DcH.
8.
Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, instruktører og dommere.

§3
Enhver, der vil virke til fremme af foreningens formål, kan optages som medlem, uanset hundenes eller medlemmernes herkomst, race, alder eller størrelse. I øvrigt lægges der stor vægt på, at virke i et hyggeligt og humørfyldt miljø. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i foreningen, såfremt ansøgeren har gjort sig skyldig i en i den offentlige mening vanærende handling. Foreningen skal betale det fastsatte kontingent til landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. Medlemmer, der overføres fra en anden lokalforening i DcH, og som har betalt kontingent i denne forening for foreningsåret, skal først betale kontingent til foreningen fra næste regnskabsårs begyndelse. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke eventuelt træningsgebyr. Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens formand eller kasserer. Manglende rettidig betaling af kontingent for nyt kalenderår, betragtes som udmeldelse af foreningen. Lokalforeningen tilmelder straks ved tilmeldingen nye medlemmer til landsforeningen.

§4
Kontingentet for aktive og passive medlemmer samt træningsgebyrer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge. Ingen kan deltage i foreningens aktiviteter uden at betale kontingent, der dækker omkostningerne ved medlemskabet, og giver medlemmerne almindelige medlemsrettigheder. Træningsgebyret giver adgang til træning i henhold til bestyrelsens træningsplan.

§5
Generalforsamlingen bør afholdes hvert år i november måned. Generalforsamlingen har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af 2 stemmetællere.
3. Beretning af foreningens formand.
4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
5. Fastlæggelse af kontingent og træningsgebyr.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af formand / Næstfomand
8. Valg af kasserer.
9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 1 år.
10. Valg af 2 suppleanter
11. Valg af revisor og revisor suppleant.
12. Eventuelt.
Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 1/10 del af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når bestyrelsen bestemmer det. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, og indstilling af bestyrelseskandidater, skal indsendes til bestyrelsens formand senest 14 dage før varslet generalforsamling, og disse offentliggøres ved opslag i klubhuset samt på foreningens hjemmeside.

§6
Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer. Vedtægterne skal som information indsendes til kredsformanden, senest 4 uger efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget.

§7
Adgang til generalforsamlingen med stemme-og taleret har alle medlemmer af foreningen, der ikke er i kontingent restance. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

§8
Generalforsamlingen skal afholdes senest den 31. januar. Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel til alle medlemmer. Indkaldelse sker via foreningens hjemmeside sammen med opslag i klubhuset. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt information om eventuelt indkomne forslag.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil eller, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom, og samtidigt til formanden indsender skriftlig redegørelse over sager, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling afholdes inden 3 uger efter, at begæring derom er modtaget.

§9
Bestyrelsen består af formand, næstformand og 3 bestyrelsesmedlemmer. Formand og næstformand vælges for 2 år ad gangen i henholdsvis lige og ulige år af den ordinære generalforsamling. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen. Endvidere vælges der 2 suppleanter og 1 revisor med suppleant Genopstilling og genvalg kan finde sted. I bestyrelsen kan der kun være et medlem fra hver familie eller husstand. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og medlem uden portefølje på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Kasserer vælges ligeledes på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Kassereren er ikke en del af bestyrelsen men en selvstændig post. Bestyrelsen er ulønnet, dog kan der af foreningens midler mod kvittering bevilges dækning af rejseudgifter, evt. fortæring og lignende i
hundesagens interesse.
Foreningen tegnes af følgende hver for sig:
1. 3 bestyrelsesmedlemmer i forening
Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af hele bestyrelsen. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til formand og/eller kassereren.

§ 10
Foreningens regnskabsår er fra 1. oktober til 30.september. Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand til fremlæggelse og godkendelse på den ordinære generalforsamling. Regnskaber og bilag skal gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen. Bestyrelsen fører et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol.

§ 11
Konkurrencer og opvisninger afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt. Valg af dommere, indkøb af præmier og uddeling af disse foretages eller uddelegeres af bestyrelsen. Tilmelding til konkurrencer kan foretages af hundefører selv på DcH’s online tilmeldingssystem, men tilmelding skal altid godkendes af bestyrelsen, der om nødvendigt kan fastsætte kvalifikationskrav. Bestyrelsen har ansvaret for, at hundene deltager i de klasser, hvor de rettelig hører hjemme.

§ 12
Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

§ 13
Foreningen kan hverken opløses eller udmeldes af Danmarks civile Hundeførerforening, så længe mindst 5 medlemmer gør fordring på dens beståen. Skulle der ske udelukkelse af DcH, opløsning eller udmeldelse, skal ejendele, udlånt eller stillet til disposition for foreningen af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening leveres tilbage til denne.
I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens ejendele og kapital den DcH-kreds foreningen tilhører. Opløsning af foreningen eller udmeldelse af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening kan kun ske efter vedtagelse på 2 generalforsamlinger, afholdt med minimum 4 ugers mellemrum.

Til sikring af et optimalt informationsniveau til medlemmerne, skal kredsformanden inviteres med til den 1. generalforsamling med taleret. Referat af denne generalforsamling skal tilsendes kredsformanden inden for 14 dage. Vedtager 1. generalforsamling ophør/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg, hvori kredsformanden, har sæde, til varetagelse af daglige opgaver, herunder udfærdigelse af indbydelse til generalforsamling nr. 2 samt evt. bilag. Som medlem af forretningsudvalget er kredsformanden selvskreven deltager i denne 2. generalforsamling med taleret.

Som deltager i 2. generalforsamling er et medlem af ordensudvalget, dog ikke kredsens OU-medlem, selvskreven med taleret. I tilfælde af udmeldelse eller eventuel udelukkelse må foreningen ikke fremover anvende hele eller dele af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DcH’s logo(er).
Danmarks civile Hundeførerforening - Grenaa - Formand telefon 23 93 83 15- Email dchgrenaa@outlook.dk