Bestyrelsen » Mødereferater


DcH Grenaa finder du på

Næsgårdvej 1,8500 Grenå


 Find vej med krak her
 

Sidste nye DcH blad kan læses her

DcH-Grenaa
 
Bestyrelsesmøde onsdag, d. 21. august kl. 19.00 i klubhuset.
Til stede: Pia Tinghede, Camilla Formann, Martin Pedersen, Jørgen B. Sørensen, Hans Conrau.
 
Formanden, Jørgen, gennemgik kort klubbens igangværende aktiviteter: Græsklipning er for tiden højaktuel på grund af regn og sol; det vokser hurtigt og skal klippes ofte. Der er kommet en aftale med en ekstra chauffør til klipperen. Vi drøftede muligheden for en robot, men måtte se i øjnene at der er for mange muldvarpeskud og ujævn mark til at det kan lade sig gøre.
Et par uddannede trænere i lydighed har vist interesse for at blive optaget i klubben og har været til samtale med et lille udvalg bestående af formand, kasserer og instruktør. Det vil være et krav at de gennemgår et DcH-kursus i den anledning.
Økonomien er i balance; der er ikke tæret af formuen, som er af samme størrelse som ved foreningsårets begyndelse. Næsten halvdelen af kontingentet går til afgifter og gebyrer. Men indtil videre vil vi ikke foreslå at hæve kontingentet, da dette kunne medføre, at der kom færre indmeldte i foreningen. Vi er lige nu 83 medlemmer.
Det besluttes at fortsætte med bygningen af den længe planlagte miljøbane. (Indhegning med stolper og tråd, siden opbygning af forskellige forhindringer og overflader).
Da agility-balancebommen er ved at være ulovlig og nærmest er ubrugelig, vedtages det at bevilge en ny. Vi anser det for vigtigt at foreningen præsenterer sig pænt for medlemmerne.
Jørgen vil indkalde til arbejdsdag med henblik på at komme videre med det praktiske (Især indhegning af miljøbane og maling af vinduer)
Før vi gik hjem var der lige tid til at få ordnet de elektriske relæer, så der igen kunne komme god belysning på banerne.
 
Ref. Hans Conrau

 

 


DcH-Grenaa generalforsamling
20. november 2018
 
Formanden Jørgen B. Sørensen bød velkommen til de fremmødte.
1.       Valg af dirigent: Hans Conrau valgtes til dirigent.  Og konstaterede at forsamlingen var lovligt indvarslet.
2.       Valg af referent: Johan Husum som referent.
3.       Valg af Stemmetællere:  Pia og Charlotte.
 
4.       Formandsberetning: Jørgen aflagde formandsberetning; blandt emnerne nævnes:
Montering af ny dør i klubhuset, fastgøring af vandhane, arbejdet med banerne.
En idé med ”Walk and Talk” – fodtur med hunde mangler opbakning; vi vil prøve igen.
Der har været et udmærket foredrag af Rikke B. Nielsen; ret få tilhørere.
Vi har deltaget i DGI landsdelskonkurrende i agility; en førsteplads i begynder til Hanne Runoberg og Angel.
Vi vil gerne fastholde deltagerne på hvalpekursus når de bliver færdige, måske ved at præsentere dem for de andre træningsformer mens de endnu går på hvalpeholdet.
Vi mangler trænere. Der går et ”føl” på hvalpeholdet. Hun indstilles til instruktørkursus.
Vi vil aftale fælles træning med andre klubber for at gøre det mere spændende; intern konkurrence?
Vi har i denne sæson 84 medlemmer. 37 er fra hvalpeholdet.
Et bestilt A-bræt er omsider undervejs til agility. Og der indkøbes kegler til rally.
Vi mangler en videoprojector. Der indhentes tilbud fra Expert og fra Refurb (genbrug) i Hornslet.
Miljøbane færdiggøres i løbet af det kommende år.
Formandsberetningen godkendes efter lidt oplysende diskussion af enkelte punkter.
 
5.       Regnskabsaflæggelse ved dirigenten, da fungerende kasserer Anita Friis ikke kunne blive. Stor tak til Anita for udarbejdelsen af regnskabet. Et lidt højere antal kontingentbetalinger end sidste år. Udover det kommunale tilskud i form af den nye dør ikke noget bemærkelsesværdigt. Regnskabet udviser et overskud på ca. 11.000 kr. (Men A-bræt er så heller ikke betalt endnu). Vi mangler indbetaling af sponsorater; Hans vil rykke for dem og evt. finde nye sponsorer. Regnskabet godkendes.
 
6.       Indkomne forslag:  Ingen forslag.
 
7.       Budget for den kommende sæson: Der forventes ikke andre større udgifter.
8.       Kontingent foreslås derfor fastholdt på 1200 kr. som dækker al kursusdeltagelse i 2018 – 2019. Vedtaget.
9.       Valg af næstformand: (formanden er valgt for to år og er således ikke på valg i år): Martin Pedersen foreslås fra bestyrelsen. Han vælges for de næste to år.
10.   Valg af kasserer: (Anita har ønsket at blive afløst) Hans Conrau vil forsøge at få det til at fungere uden at have større forudsætninger. Han vælges.
11.   Valg til bestyrelsen for ét år: Ditte H. Nielsen, Hans Conrau, Camilla Formann.
12.   Valg af suppleanter: Pia Tinghede Ladefoged, Johan Husum.
13.   Valg af revisor: Charlotte Sørensen
 
14.   Eventuelt:
På grund af høje bankgebyrer vil bestyrelsen overveje at skifte til et billigere pengeinstitut.
Vi vil hænge fotos af bestyrelse og instruktører op i klubhuset.
Der ønskes en hyppigere opdatering af hjemmesiden og en livligere facebook. Sæt noget på!

 
DcH-Grenaa Formand: Jørgen B. Sørensen tel.: 23 93 83 15 e-mail: skindbjerg43@hotmail.com