Bestyrelsen » Mødereferater


DcH Grenaa finder du på

Næsgårdvej 1,8500 Grenå


 Find vej med krak her
 

Sidste nye DcH blad kan læses her
 

Ekstraordinær generalforsamling i DcH-Grenaa d.24.marts 2019.

 
I anledning af DcH´s topledelse har ændret foreningens vedtægter, og fordi disse skal godkendes af lokalforeningerne, indkaldte DcH- Grenaa til ekstraordinær generalforsamling med det formål at få drøftet de nye vedtægter og at godkende dem.
1.       Hans Conrau konstaterede som dirigent at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2.       Formanden, Jørgen B. Sørensen, fortalte kort om baggrunden for mødet.
3.       Kassereren gennemgik foreningens økonomi til dato og betonede mængden af faste udgifter, som er ret betydelig i forhold til indtægterne. Vi er ret afhængige af, at der kommer nye medlemmer til hvalpekursus og øvrige aktiviteter i løbet af det kommende halvår.
4.       Da de nye vedtægter allerede var rundsendt sammen med mødeindkaldelsen og alle fremmødte havde sat sig ind i dem blev diskussionen ret kort. Det drejer sig hovedsagelig om en opstramning og præcision af de tidligere vedtægter. Forsamlingen godkendte de nye vedtægter.  De kan fra nu af ses på hjemmesiden og i klubhuset.
5.       Et forslag om at indgå en rabataftale med dyreforretningen Pitó blev godkendt.
6.       Cecilie foreslog at foreningen præsenterede sig til et ”open by night” – arrangement for at blive mere kendt i offentligheden. Bestyrelsen lovede at overveje det nærmere.
 
Ref. Hans Conrau

DcH-Grenaa generalforsamling
20. november 2018
 
Formanden Jørgen B. Sørensen bød velkommen til de fremmødte.
1.       Valg af dirigent: Hans Conrau valgtes til dirigent.  Og konstaterede at forsamlingen var lovligt indvarslet.
2.       Valg af referent: Johan Husum som referent.
3.       Valg af Stemmetællere:  Pia og Charlotte.
 
4.       Formandsberetning: Jørgen aflagde formandsberetning; blandt emnerne nævnes:
Montering af ny dør i klubhuset, fastgøring af vandhane, arbejdet med banerne.
En idé med ”Walk and Talk” – fodtur med hunde mangler opbakning; vi vil prøve igen.
Der har været et udmærket foredrag af Rikke B. Nielsen; ret få tilhørere.
Vi har deltaget i DGI landsdelskonkurrende i agility; en førsteplads i begynder til Hanne Runoberg og Angel.
Vi vil gerne fastholde deltagerne på hvalpekursus når de bliver færdige, måske ved at præsentere dem for de andre træningsformer mens de endnu går på hvalpeholdet.
Vi mangler trænere. Der går et ”føl” på hvalpeholdet. Hun indstilles til instruktørkursus.
Vi vil aftale fælles træning med andre klubber for at gøre det mere spændende; intern konkurrence?
Vi har i denne sæson 84 medlemmer. 37 er fra hvalpeholdet.
Et bestilt A-bræt er omsider undervejs til agility. Og der indkøbes kegler til rally.
Vi mangler en videoprojector. Der indhentes tilbud fra Expert og fra Refurb (genbrug) i Hornslet.
Miljøbane færdiggøres i løbet af det kommende år.
Formandsberetningen godkendes efter lidt oplysende diskussion af enkelte punkter.
 
5.       Regnskabsaflæggelse ved dirigenten, da fungerende kasserer Anita Friis ikke kunne blive. Stor tak til Anita for udarbejdelsen af regnskabet. Et lidt højere antal kontingentbetalinger end sidste år. Udover det kommunale tilskud i form af den nye dør ikke noget bemærkelsesværdigt. Regnskabet udviser et overskud på ca. 11.000 kr. (Men A-bræt er så heller ikke betalt endnu). Vi mangler indbetaling af sponsorater; Hans vil rykke for dem og evt. finde nye sponsorer. Regnskabet godkendes.
 
6.       Indkomne forslag:  Ingen forslag.
 
7.       Budget for den kommende sæson: Der forventes ikke andre større udgifter.
8.       Kontingent foreslås derfor fastholdt på 1200 kr. som dækker al kursusdeltagelse i 2018 – 2019. Vedtaget.
9.       Valg af næstformand: (formanden er valgt for to år og er således ikke på valg i år): Martin Pedersen foreslås fra bestyrelsen. Han vælges for de næste to år.
10.   Valg af kasserer: (Anita har ønsket at blive afløst) Hans Conrau vil forsøge at få det til at fungere uden at have større forudsætninger. Han vælges.
11.   Valg til bestyrelsen for ét år: Ditte H. Nielsen, Hans Conrau, Camilla Formann.
12.   Valg af suppleanter: Pia Tinghede Ladefoged, Johan Husum.
13.   Valg af revisor: Charlotte Sørensen
 
14.   Eventuelt:
På grund af høje bankgebyrer vil bestyrelsen overveje at skifte til et billigere pengeinstitut.
Vi vil hænge fotos af bestyrelse og instruktører op i klubhuset.
Der ønskes en hyppigere opdatering af hjemmesiden og en livligere facebook. Sæt noget på!

 
DcH-Grenaa Formand: Jørgen B. Sørensen tel.: 23 93 83 15 e-mail: skindbjerg43@hotmail.com